Bahagia dengan frame yang kau punya  • Theme      : Tak usah mengeluh, bahagia saja dengan frame yang pernah kau punya
  • Location   : Sarang Semut @SemutCreative Jogjakarta
  • Gear         : Panasonic Lumix

edit